در این مطلب قصد داریم تا رفتار آنتی باکتریال نانو ذرات اکسید روی و مکانیزم های احتمالی این رفتار را تشریح کنیم و به این مساله بپردازیم که آیا رفتار آنتی باکتریال مربوط به نانو ذرات با ترکیب شیمیایی مشخص می باشد یا تمامی نانو مواد می توانند این ویژگی را ارائه دهند؟ نانو ذرات […]